Raport bieżący nr 46/2017
Data sporządzenia 2017-12-19

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz.1030 t. j.), a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 stycznia 2018 r., na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Zarządu Spółki, Al. Jerozolimskie 142A (Budynek West Station I).

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-12-19 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-12-19 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu