ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

Informacja o systemie zgłaszania naruszeń prawa w Harper Hygienics S.A. Zgodnie m. in. z przepisami:

 1. Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”)
 4. oraz procedur i standardów etycznych, określonych w wewnętrznych kodeksach Spółki,

Zarząd Spółki Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 24.01.2024 r. wprowadził poniższy Regulamin Zgłaszania Naruszeń.

Regulamin ten określa w szczególności:

 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń o naruszeniach prawa w Spółce;
 2. Zasady badania zasadności otrzymanych zgłoszeń i podejmowanie działań następczych;
 3. Warunki zapewnienia anonimowości i objęcia ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa.

Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy lub jawny (nie anonimowy) – wybór trybu należy wyłącznie do zgłaszającego. Spółka zapewnia rozpatrzenie każdego zgłoszenia oraz zachowanie poufności danych osobowych zgłaszającego na każdym etapie postępowania. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane, co do czasu wystąpienia, osób zaangażowanych oraz zakresu i okoliczności naruszenia prawa, w celu umożliwienia jego zbadania. Zgłoszeniom podlegają m. in. niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, szczegółowo wymienione w Regulaminie, działania lub zaniechania dotyczące w szczególności prawa zamówień publicznych, zapobiegania praniu pieniędzy, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, konfliktu interesów, korupcji, kradzieży i łamania praw pracowniczych. System nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z pracą lub świadczeniem usług, które należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych obowiązujących w Spółce regulacji. Osoby zgłaszające powinny odpowiedzialnie i rozważnie podejść do zawartości przesyłanych informacji.<br/> Uprawnionymi do przesyłania zgłoszeń są: pracownicy lub byli pracownicy Spółki, osoby ubiegające się o zatrudnienie lub świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, stażyści lub przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz Spółki.,br/> Zgłaszający podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, nawet gdy w przypadku gdy wyniku weryfikacji zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że zgłoszone przez niego naruszenie prawa nie miało miejsca, o ile dokonał zgłoszenia w dobrej wierze, tj.:

 • jest przekonany o prawdziwości dokonanego zgłoszenia
 • nie działa złośliwie ani nie rzuca fałszywych podejrzeń,
 • nie oczekuje korzyści osobistych ani materialnych

Ochrona nie przysługuje zgłaszającemu działającemu w złej wierze, tj. takiemu który wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane naruszenie prawa jest nieprawdziwe, a wszczęte postępowanie może nieść dla osoby, której ono dotyczy negatywne konsekwencje. Zgłoszenia naruszenia prawa w Spółce można dokonać w następujący sposób:

 1. W formie tradycyjnego listu na adres w zależności od rodzaju spraw odpowiednio do Członka Zarządu ds. Zgodności lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.,
 2. Za pośrednictwem zapewniającej anonimowość nadawcy dedykowanej skrzynki e-mail [email protected]
 3. Bezpośrednio Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zgodności podczas indywidualnie umówionego spotkania
 4. Bezpośrednio Członkowi Zarządu Spółki – w przypadku naruszenia prawa przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zgodności

Szczegóły systemu zgłaszania naruszeń prawa znajdują się w Regulaminie Zgłaszania Naruszeń.

Załączniki:

Regulamin Zgłaszania Naruszeń wraz z załącznikami