Raport bieżący nr 1/2018 
Data sporządzenia 2018-01-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 18 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 stycznia 2018 roku:

Akcjonariusz: Radville Investments sp. z o.o.
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 73,61%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 11,88 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Reprezentowani przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako Quercus TFI S.A.) akcjonariusze:
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny,
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Łączna liczba akcji przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 7.518.213
Łączna liczba głosów przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 7.518.213
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 14,49 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,81 %

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 18 stycznia 2018 roku wyniosła 51.850.213 i stanowiła 81,44 % ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-01-18 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-01-18 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu