Raport bieżący nr. 22/2013
Data sporządzenia 2013-07-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. na podstawie ust. 9.4 w zw. z ust. 9.2.1. (ii) Statutu Spółki Akcjonariusz - Central European Cotton Holdings Limited z siedzibą w Dublinie, będący podmiotem zależnym od Polish Enterprise Fund V, L.P., spółki stanu Delaware z siedzibą w USA, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Małek.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Wojciech Małek wyraził zgodę na powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mu funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie istnieją przeszkody prawne uniemożliwiające powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki, wynikające w szczególności z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;

Nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna dla Spółki;

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Harper Hygienics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 679 ze zm.);

Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Małek stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Wojciech Małek CV

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-07-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 25-07-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu