Raport bieżący nr. 16/2012
Data sporządzenia 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii D.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż uchwałą nr 340/12 z dnia 9 maja 2012 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił przyjąć z dniem 11 maja 2012 r. do depozytu papierów wartościowych 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 r. oraz oznaczyć je kodem PLHRPHG00031.


Podstawa prawna:

§ 34 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 10-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 10-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu