Raport bieżący nr. 17/2013
Data sporządzenia 2013-05-09

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu Spółki

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 maja 2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Uchwałą nr 9, powołano do Zarządu Spółki Panią Agnieszkę Masłowską powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pani Agnieszka Masłowska złożyła następujące oświadczenia:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pani Agnieszki Masłowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
A Masłowska - CV

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 09-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 09-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu