Kapitał zakładowy spółki wynosi 636.700 złotych i dzieli się na 63.670.000 akcji w tym:

  • 51.170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 grosz każda.
  • 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 grosz każda.

Nominalna wartość każdej akcji Emitenta wynosi 0,01 zł.

Sprawdź aktualne notowania