Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

W dniu 30 marca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka"), sporządzony w formie zestawu dokumentów obejmującego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy i Dokument Podsumowujący ("Prospekt") w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 12.500.000 Akcji Serii D oraz do 12.500.000 Praw do Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Papiery Wartościowe").

Prospekt jako całość został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 2 kwietnia 2012 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539 ze zm.), z tym że Dokument Rejestracyjny został opublikowany we wskazany powyżej sposób w dniu 21 marca 2012 roku.

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz Papierach Wartościowych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Papiery Wartościowe zawartymi w rozdziałach "Czynniki Ryzyka". Prospekt nie może być traktowany jako jakakolwiek propozycja lub oferta nabycia tych Papierów Wartościowych. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona emisja ani publiczna oferta Papierów Wartościowych ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani poza nim. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Papierów Wartościowych powinny być podejmowane w oparciu o analizę treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ani Prospekt ani Papiery Wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczypospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Papiery Wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do inwestycji w Papiery Wartościowe.

Akceptuję