Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

W dniu 28 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka"), sporządzony w formie jednolitego dokumentu ("Prospekt") w związku z: (i) ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie więcej niż 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1 grosz każda ("Akcje"), przeznaczonych do sprzedaży przez jedynego akcjonariusza Spółki - spółkę Central European Cotton Holdings Limited (Irlandia), oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 51.170.000 Akcji.

Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2010 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539).

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz Akcjach i ofercie publicznej ich dotyczącej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w rozdziale "Czynniki Ryzyka". Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia Akcji powinny być podejmowane w oparciu o analizę treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczna oferta Akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a poza granicami Polski Prospekt nie może być traktowany jako jakakolwiek propozycja lub oferta nabycia tych Akcji.

Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do nabywania Akcji.

Akceptuję