Raport bieżący nr 01/2022
Data sporządzenia 2022-03-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

Treść Raportu

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 marca 2022 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Dmitrija Renev, członka Rady Nadzorczej Spółki, o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 marca 2022 roku. Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-03-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-03-03Andrzej Kowalski Członek Zarządu