Raport bieżący nr 04/2022
Data sporządzenia 2022-07-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: "Kredytodawca") z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytodawcą:

  • aneks nr 15 z dnia 26.07.2022 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 29 września 2022 r.
  • aneks nr 15 z dnia 26.07.2022 r. do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową, został przedłużony do dnia 30 września 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-07-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-07-27Andrzej Kowalski Członek Zarządu