Raport bieżący nr 05/2016
Data sporządzenia 2016-03-04

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2016 r. Pan Rafał Walendzik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Harper Hygienics S.A. ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji tj. 4 marca 2016 r.

Pan Rafał Walendzik wskazał, iż powodem rezygnacji z pełnienia powyższej funkcji jest zmiana planów zawodowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 04-03-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 04-03-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu