Raport bieżący nr 05/2022
Data sporządzenia 2022-07-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” / „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r. („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), sporządzone na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983 ze zm., „Ustawa o ofercie publicznej”).
Treść Sprawozdania o Wynagrodzeniach wraz z raportem Biegłego Rewidenta z jego oceny i uchwałę Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Załączniki
  1. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku
  2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
  3. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-07-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-07-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu