Raport bieżący nr 6/2014
Data sporządzenia 2014-06-13

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2014 r.

Załączniki

Uchwały

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje o podmiocie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja
 13-06-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 13-06-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu