Raport bieżący nr 06/2022
Data sporządzenia 2022-09-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 28.09.2022, na godz. 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul.Gen.K.Sosnkowskiego 34.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Zarząd Emitenta publikuje następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,
 • ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r.do 31.03.2022 r.,
 • ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,
 • informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres 01.04.2021- 31.03.2022r.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał 
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
 3. Ocena sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
 4. Ocena sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
 5. Informacja o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres 01.04.2021 r. - 31.03.2022 r.
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-01 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-01Andrzej Kowalski Członek Zarządu