Raport bieżący nr 07/2016
Data sporządzenia 2016-04-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Uchwałą nr 11 powołano z dniem 9 maja 2016 r. do Zarządu Spółki Pana Roberta Neymanna powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Robert Neymann złożył następujące oświadczenia:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Roberta Neymanna stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Robert Neymann - CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 21-04-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 21-04-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu