Raport bieżący nr 8/2021
Data sporządzenia 2021-07-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), sporządzone na podstawie art. 90g ustawy o ofercie. Treść Sprawozdania o Wynagrodzeniach wraz z raportem biegłego rewidenta z jego oceny i uchwałę Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Załączniki

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres 01.04.2019 – 31.03.2021

Raport niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-07-30 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-07-30Andrzej Kowalski Członek Zarządu