Raport bieżący nr 09/2016
Data sporządzenia 2016-04-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") w nawiązaniu do komunikatu nr 15/2015 z dnia 23.06.2015 r., w którym Spółka informowała o zawarciu z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa („Bank”) umów kredytowych tj. umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny w PLN („Umowa Kredytu”) oraz umowy kredytowej o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym, niniejszym podaje do wiadomości następujące informacje o ustanowieniu zastawu rejestrowego:

W dniu 28.04.2016 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 14.04.2016 r. o wpisie do rejestru zastawów - zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa należącego do Spółki.

Zgodnie z powyższym postanowieniem Sądu, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa został wpisany do rejestru zastawów w dniu 18.04.2016 r. Zastaw ten został ustanowiony w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, stanowi zabezpieczenie Banku z tytułu Umowy Kredytu i powstał w wyniku zawartej pomiędzy Spółką (jako zastawcą) i Bankiem (jako zastawnikiem) umowy zastawu rejestrowego.

Przedmiotem zastawu rejestrowego jest mienie ruchome przedsiębiorstwa (numer pozycji katalogu w rejestrze zastawów - B1) należące do Spółki o wartości 82.071.715,00 PLN według stanu na dzień 07.03.2016 r., położone w Zakładzie Produkcyjnym Spółki w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. Sosnkowskiego 34. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 121.000.000,00 PLN

Ustanowiony zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie Umowy Kredytu udzielonego w wynosi 62.000.000,00 PLN.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką a Bankiem i osobami nim zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, stanowiąca nie mniej niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ustanowiony zastaw przewyższa równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-04-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-04-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu