Raport bieżący nr 9/2021
Data sporządzenia 2021-08-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 22.09.2021, na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
Jednocześnie Zarząd Emitenta publikuje następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
  2. ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
  3. ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
  4. informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
  5. sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna za lata obrotowe 2019-2020,
  6. informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Załączniki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 01.04.2020-31.03.2021

Ocena sytuacji Harper Hygienics S.A. 2020-2021

Ocena sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 2020-2021

Informacja o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w kształcie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics 2020

Informacja na temat stanu stosowania zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Ogłoszenie zwyczajnego walnego zgromadzenia z uchwałami

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-08-26 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-08-26Andrzej Kowalski Członek Zarządu