Raport bieżący nr 09/2022
Data sporządzenia 2022-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.09.2022

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28.09.2022 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu. Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-28-wrzesnia-2022/

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu