Raport bieżący nr 10/2019 
Data sporządzenia 2019-06-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: „Kredytodawca”) z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zwartych z Kredytodawcą:

  1. aneks nr 7 z dnia 27.06.2019 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym został przedłużony do dnia 30 grudnia 2019 roku;
  2. aneks nr 7 z dnia 27.06.2019 do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż w dniu publikacji niniejszego raportu, tj. w dniu 28 czerwca 2019 otrzymał od Kredytodawcy potwierdzenie uruchomienia finansowania wynikającego z treści aneksów, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej.

 

Podstawa prawna

ART. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-06-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-06-27 Andrzej Kowalski Członek Zarządu