Raport bieżący nr 10/2021
Data sporządzenia 2021-08-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie Listu Intencyjnego z Większościowym Akcjonariuszem

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku podpisał z większościowym akcjonariuszem SIA “iCotton” (dalej: „Akcjonariusz”), posiadającym bezpośrednio i pośrednio poprzez Radville Investments Sp. z o.o. ponad 65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, niewiążący list intencyjny (Term Sheet) ustalającym główne warunki negocjowanej transakcji udzielenia przez Akcjonariusza na rzecz Spółki pożyczki w wysokości 10.000.000,00 EUR, z której 9.000.000,00 EUR ma być przeznaczone na spłatę kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN (umowa z dnia 23 czerwca 2015 r. ) zaciągniętego przez Spółkę w mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (o którym Spółka informowała w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016, 8/2019 z dnia 16.05.2019), a pozostała kwota na działalność Spółki.

Podpisanie umowy pożyczki jest uzależnione od podpisania przez Akcjonariusza umowy z funduszem AIF “ALTUM KAPITĀLA FONDS” z siedzibą w Rydze, Łotwa oraz porozumienia z mBank S.A., które są obecnie negocjowane.

W liście intencyjnym ustalono wstępnie następujące istotne warunki umowy pożyczki:

  • termin spłaty pożyczki wynosił będzie 5 lat od dnia jej uruchomienia;
  • wysokość odsetek będzie ustalona w umowie pożyczki na warunkach rynkowych, planowana jest kwartalna spłata naliczonych odsetek;
  • zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie obciążenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki oraz zastawów rejestrowych na środkach trwałych, zapasach oraz istotnych prawach ochronnych do znaków towarowych Spółki, na rzecz AIF “ALTUM KAPITĀLA FONDS” z siedzibą w Rydze, Łotwa, w celu zabezpieczenia finansowania udzielonego przez AIF “ALTUM KAPITĀLA FONDS” akcjonariuszowi spółce SIA „iCotton”.

Zawarcie Umowy pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Obciążenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do Spółki wpłynął w dniu 31 sierpnia 2021 roku wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 września 2021 roku o uchwałę o wyrażeniu takiej zgody.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-08-31 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-08-31Andrzej Kowalski Członek Zarządu