Raport bieżący nr 11/2016
Data sporządzenia 2016-05-11

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 10.05.2016 r. zawarł z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa („Bank”) Aneks nr 2 do Umowy Kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 23.06.2015 r. (Umowa znacząca), oraz Aneksu nr 2 do Umowy o Kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym z dnia 23.06.2015 r.

Zmiana Umowy znaczącej dotyczy w szczególności: dodania zabezpieczenia w postaci weksla in blanco zaopatrzonego w deklarację wekslową oraz dodania prowizji administracyjnej, a także dodania możliwości składania reklamacji związanych ze świadczeniem przez Bank usług na podstawie Umowy. Natomiast zmiana do Umowy o Kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym w szczególności również dotyczy dodania zabezpieczenia w postaci weksla in blanco zaopatrzonego w deklarację wekslową oraz dodania prowizji administracyjnej, a także dodania możliwości składania reklamacji związanych ze świadczeniem przez Bank usług na podstawie Umowy, a także wydłużenia terminu udostępnienia kredytu do dnia 29 czerwca 2017 r. a co za tym idzie zmiany terminu spłaty kredytu do dnia 30.06.2017 r.

Spółka informowała o zawarciu umów kredytowych w drodze raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 23.06.2015 r. oraz zawarciu Aneksu nr 1 w drodze raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 22.09.2015 r.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 11-05-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 11-05-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu