Raport bieżący nr 11/2017
Data sporządzenia 2017-02-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 16 lutego 2017 roku:

Akcjonariusz: Radville Investments sp. z o.o.
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 63,975%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 10,328.%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Akcjonariusz: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 6.057.773
Liczba głosów: 6.057.773
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 10,153%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,51%

Reprezentowani przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako Quercus TFI S.A.) akcjonariusze:
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny,
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny,
Łączna liczba akcji przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 7.518.213
Łączna liczba głosów przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 7.518.213
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,601.%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,81 %

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku wyniosła 59.663.758 i stanowiła 93,71% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-02-2017 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-02-2017 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu