Raport bieżący nr 11/2018
Data sporządzenia 2018-08-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), dalej „KSH”, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 września 2018 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki, przy al. Jerozolimskich 142a.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

Załączniki

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-08-31 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-08-31 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu