Raport bieżący nr 11/2019 
Data sporządzenia 2019-09-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta

Treść Raportu

W nawiązaniu do informacji wskazanych w Programie Naprawczym podanym do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 2019-06-07 Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż po przeprowadzeniu szczegółowej analizy w ramach podejmowanych przez Emitenta działań naprawczych w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego GPW – LISTA ALERTÓW, będzie rekomendował akcjonariuszom przeprowadzenie procedury scalenia akcji (re-splitu) - polegającej na zmniejszeniu ilości akcji Emitenta wraz z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom przeprowadzanie procedury scalenia akcji w stosunku 1:10. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż prowadzi negocjacje z największym akcjonariuszem spółki – SIA ICOTTON w celu zawarcia umowy, na podstawie której SIA ICOTTON zobowiąże się do zlikwidowania ewentualnych niedoborów scaleniowych, które mogą powstać w związku z przeprowadzeniem procedury scalenia akcji (re-splitu).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przedstawi najbliższemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy projekt stosownej uchwały mającej na celu rozpoczęcie procedury scalenia akcji (re-splitu) z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 MAR

Załączniki

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o podmiocieInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-09-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-09-03 Andrzej Kowalski Członek Zarządu