Raport bieżący nr 11/2021
Data sporządzenia 2021-09-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 września 2021 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – SIA „iCotton” z siedzibą w Liepaji, Łotwa z dnia 31 sierpnia 2021 r., o zwołaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 09/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, zastaw na aktywach trwałych, zapasach i znakach towarowych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały oraz nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający wniosek akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Załączniki

Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie obciążenia majątku Spółki

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-09-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-09-03Andrzej Kowalski Członek Zarządu