Raport bieżący nr 1/2017
Data sporządzenia 2017-01-05

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w przedmiocie zarejestrowania zmian punktu 9.10, 9.11 Statutu Spółki Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zarejestrowania zmiany punktu 13.1 Statutu Spółki Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r., wynikających z uchwały nr 3,4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Harper Hygienics S.A.

Zakres wprowadzonych zmian w Statucie Spółki obejmuje:

Dotychczasowe brzmienie ustępu 9.10 Statutu Spółki:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie."

Nowe brzmienie ustępu 9.10 Statutu Spółki:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie."

Dotychczasowe brzmienie ustępu 9.11 Statutu Spółki:
"Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość jednoczesnego porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ustępie 9.10 niniejszego Statutu. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta."

Nowe brzmienie ustępu 9.11 Statutu Spółki:
"Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta."

Dotychczasowe brzmienie ustępu 13.1 Statutu Spółki:
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."

Nowe brzmienie ustępu 13.1 Statutu Spółki:
"Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia każdego roku i trwający do dnia 31 marca roku następnego."

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Tekst jednolity Statutu Spółki

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-01-05 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-01-05 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu