Raport bieżący nr 1/2023
Data sporządzenia 2023-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 roku Pan Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Harper Hygienics S.A. ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy oferta publiczna i warunki wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554).

§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2023-01-31 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2023-01-31 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu