Raport bieżący nr 1/2024
Data sporządzenia 2024-01-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej „Emitent”), wskazując, iż zgodnie ze statutem Emitenta kolejny rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2024 r. a kończy się 31 grudnia 2024 r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024:

  1. Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023, trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. – publikacja -30.04.2024 r.
  2. Raport półroczny za rok obrotowy 2024 r., trwający od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. – publikacja -30.09.2024 r.


Raporty kwartalne w roku obrotowym 2024:

  1. Za I kwartał roku obrotowego 2024 kończący się 31.03.2024 r. – publikacja 31.05.2024 r.
  2. Za III kwartał roku obrotowego 2024 kończący się 30.09.2024 r. – publikacja 29.11.2024 r.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w zw. Z § 79 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 w zw. z § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-01-16 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-01-16 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu