Raport bieżący nr 12/2016
Data sporządzenia 2016-05-25

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w raporcie nr 12/2016 opublikowanym o godz. 11:35 nie zostały zawarte podpisy osób reprezentujących Spółkę. Wobec powyższego Spółka ponawia treść raportu nr 12/2016 i uzupełnia raport o podpisy osób reprezentujących Spółkę.

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 24.05.2016 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza Central European Cotton Holdings Limited z siedzibą pod adresem 3rd Floor 19-20 City Quay, Ireland, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 381923, jako podmiot zależny Polish Enterprise Fund V, L.P., z siedzibą pod adresem: Wilmington, 1209 Orange Street, County of New Castle, State of Delaware, USA, spółki stanu Delaware z siedzibą w USA (zwanego dalej: „ Akcjonariuszem”) w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (zwanego dalej: „ZWZ") zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 poprzez wprowadzenie nowego dodatkowego punktu o treści: "Ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.”

Po wprowadzonych zgodnie z żądaniem Akcjonariusza zmianach, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Wybór Wiceprzewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały o której umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

Projekty pozostałych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2016 z dnia 11 maja 2016 roku.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian. Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został uaktualniony i znajduje się na stronie internetowej Harper Hygienics S.A. www.harperhygienics.com / Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie Spółki / 1/2016 WZA Harper Hygienics S.A. – 15 czerwca 2016, z datą ogłoszenia 11-05-2016.

Podstawa prawna

§38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259 z późn. zm.).

Załączniki

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. dodany na wniosek Akcjonariusza

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-05-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 25-05-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu