Raport bieżący nr 12/2018
Data sporządzenia 2018-09-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja o zamieszczeniu na stronie Harper Hygienics S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, informuje, że Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej w sekcji „relacje inwestorskie” sprawozdanie Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. na temat danych niefinansowych za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2018.

Sprawozdanie to dostępne jest pod adresem:

http://www.harperhygienics.com/fileadmin/user_upload/files/Raporty_Okresowe/2018/Q4/Sprawozdanie_na_temat_danych_niefinansowych_za_rok_2017_Grupy_Kapitalowej_Harper_Hygienics_S.A.pdf

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 5 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-09-27 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-09-27 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu