Raport bieżący nr 12/2019 
Data sporządzenia 2019-09-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 30 września 2019 r., na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Emitenta – Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Ogłoszenie, projekty uchwał.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-09-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-09-03 Andrzej Kowalski Członek Zarządu