Raport bieżący nr 12/2021
Data sporządzenia 2021-09-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

 

Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na obciążenie majątku i zawarcie umowy pożyczki

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 13 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na którym:

  1. Rada Nadzorcza działając na podstawie ust. 9.17.15 Statutu Emitenta oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22.09.2021, o godz. 11:00 w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

  2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, zastawu na majątku Spółki, w tym na środkach trwałych, zapasach i znakach towarowych, na rzecz AFI "ALTUM KAPITĀLA FONDS" z siedzibą w Rydze na Łotwie w celu zabezpieczenia finansowania udzielonego przez AFI "ALTUM KAPITĀLA" FONDS” to SIA „iCotton”, z siedzibą w Lipawie, Łotwa oraz ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, zastawów na majątku Spółki, w tym środkach trwałych, zapasach i znakach towarowych na rzecz mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia udzielonych przez mBank kredytów i akredytyw

  3. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę umowy pożyczki z SIA „iCOTTON” z siedzibą w Lipawie, Łotwa w wysokości 10.000.000,00 EUR
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-09-14 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-09-14Andrzej Kowalski Członek Zarządu