Raport bieżący nr 13/2016
Data sporządzenia 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Akcjonariusz”), zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Piotr Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie oraz wskazał na spełnienie stosownych kryteriów stawianych kandydatom na członków Rad Nadzorczych.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymaną notatkę biograficzną kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Piotr Kaczmarek CV
Oświadczenie kandydata

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 03-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 03-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu