Raport bieżący nr 13/2017
Data sporządzenia 2017-03-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2016.

Zgodnie z treścią raportu nr 8/2017 z dnia 31.01.2017 r. publikacja raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. planowana była na dzień 21.03.2017 r. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. będzie dzień 07.03.2017 r.

Podstawa prawna

§ 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-03 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-03-03 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu