Raport bieżący nr 13/2019 
Data sporządzenia 2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 września 2019 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte wraz z wynikami poszczególnych głosowań. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w stosunku do uchwały nr 25 został zgłoszony sprzeciw.

Jednocześnie w związku z treścią podjętych uchwał Zarząd Emitenta informuje, iż wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta z dniem 30 września 2019 została wygaszona kadencja obecnej Rady Nadzorczej, a w związku z powyższym następujący członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani

 1. Maralbek Gabdsattarov;
 2. Valerijs Kulickis;
 3. Dimitrii Renev;
 4. Mykhalo Murashko;
 5. Radosław Marek Mrowiński;
 6. Yaroslav Mykulyak.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Emitenta powołało z dniem 30 września 2019 roku następujących członków Rady Nadzorczej na nową kadencję:

 1. Maralbek Gabdsattarov, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 2. Dimitrii Renev, jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Mykhaylo Murashko,
 4. Radosław Marek Mrowiński,
 5. Oleksiy Kolesnik,
 6. Artem Parshutin.


Informacja o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej w formie CV została załączona do niniejszego raportu.

 

Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań, zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem:

http://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-03-wrzesnia-2019/

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej

Załączniki

Maralbek Gabdsattarov CV

Dimitrii Renev CV

Mykhaylo Murashko CV

Radosław Marek Mrowiński CV

Oleksiy Kolesnik CV

Artem Parshutin CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-10-01 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-10-01 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2019-10-01 Andrzej Kowalski Członek Zarządu