Raport bieżący nr 13/2020
Data sporządzenia 2020-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Prognoza wyników finansowych za rok obrotowy 2019 kończący się 31 marca 2020 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Emitent) przekazuje prognozę wyników finansowych za rok obrotowy 2019 kończący się 31 marca 2020 r.:

- Przychody ze sprzedaży Harper Hygienics S.A.: 223,4 mln PLN.
- EBITDA: 18,7 mln PLN.EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Zarząd Spółki informuje, że przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za IV kwartał kończący się 31 marca 2020 r.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Spółka informuje, iż zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. zostaną opublikowane 30 września 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-06-16 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-06-16Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-06-16Andrzej Kowalski Członek Zarządu