Raport bieżący nr 13/2021
Data sporządzenia 2021-09-22

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 22.09.2021 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu.

Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem:

https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-22-wrzesnia-2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Załączniki

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-09-22 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-09-22Andrzej Kowalski Członek Zarządu