Raport bieżący nr 13/2022
Data sporządzenia 2022-11-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje,że w dniu 28 listopada 2022 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki wynikającego z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z 28.09.2022r. wprowadzono następujące zmiany do Statutu Spółki:

- zmiana ust. 4.1,  którego nowe brzmienie jest następujące:

„4.1      Przedmiotem działalności Spółki jest:    
4.1.1    produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej;    
4.1.2    produkcja włóknin;    
4.1.3    produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana;    
4.1.4    produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;    
4.1.5    produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana;    
4.1.6    produkcja włókien chemicznych;    
4.1.7    produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych;    
4.1.8    produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;    
4.1.9    sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;    
4.1.10    pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;    
4.1.11    zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;    
4.1.12    kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;    
4.1.13    wynajem nieruchomości na własny rachunek;    
4.1.14    zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;    
4.1.15    badanie rynku i opinii publicznej;    
4.1.16    doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;    
4.1.17    pożyczki pieniężne poza systemem bankowym;    
4.1.18    sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;    
4.1.19    stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;    
4.1.20    reklama;    
4.1.21    wyroby kosmetyczne i toaletowe;    
4.1.22    środki i preparaty powierzchniowo czynne powleczone mydłem lub detergentem;    
4.1.23    włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży;    
4.1.24    magazynowanie i przechowywanie towarów;    
4.1.25    transport drogowy towarów;    
4.1.26    działalność usługowa wspomagająca transport;    
4.1.27    sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;    
4.1.28    sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;    
4.1.29    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;    
4.1.30    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;    
4.1.31    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi;    
4.1.32    pozostałe formy udzielania kredytów.„

Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Harper Hygienics S.A.

Załączniki
  1. tekst jednolity Statutu Harper Hygienics S.A.
Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-11-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-11-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu