Raport bieżący nr 14/2016
Data sporządzenia 2016-06-09

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 09 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Quercus Parasolowy SFIO z wydzielonymi m.in. subfunduszami Quercus Selektywny i Quercus Agresywny; Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”), zgłoszenie kandydatury Pana Adama Pieniackiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca 2016 r. Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Adam Pieniacki wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie oraz wskazał na spełnienie stosownych kryteriów stawianych kandydatom na członków Rad Nadzorczych.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymaną notatkę biograficzną kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Adam Pieniacki CV
Oświadczenie kandydata

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 03-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 03-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu