Raport bieżący nr 14/2017
Data sporządzenia 2017-03-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej transakcji skutkującej zmianą podmiotu pośrednio kontrolującego Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 15 lutego 2017 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treścią opóźnianej informacji poufnej było powzięcie przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu w dniu 15 lutego 2017 roku pomiędzy Central European Cotton Holdings DAC z siedzibę w Irlandii („CECH”), a SIA “ICOTTON” z siedzibą na Łotwie („ICOTTON”) dokumentu („Term Sheet”) dotyczącego potencjalnej transakcji polegającej na sprzedaży przez CECH 100% udziałów Radville Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) na rzecz ICOTTON. Akcjonariusz posiada 59,95% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena za udziały Akcjonariusza została określona na 1 euro.

ICOTTON zobowiązał się do: (i) zawarcia umowy na podstawie której Spółka będzie dostarczać dla ICOTTON towary na warunkach rynkowych i dokonania przedpłaty za dostarczone towary w kwocie 12.000.000 złotych oraz (ii) udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 10.500.000 złotych.

Na podstawie Term Sheet strony postanowiły przeprowadzić negocjacje w celu uzgodnienia szczegółowych warunków transakcji.

Zawarcie ostatecznej umowy dotyczącej sprzedaży udziałów Akcjonariusza nastąpi w przypadku spełnienia się warunków zawieszających określonych w Term Sheet.

Term Sheet jest zawarty bezterminowo. Umowa sprzedaży udziałów Akcjonariusza powinna zostać zawarta do dnia 15 marca 2017 r. Term Sheet zapewnia ICOTTON wyłączność w prowadzeniu negocjacji do dnia 15 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-15 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-15 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu