Raport bieżący nr 14/2018
Data sporządzenia 2018-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 września 2018 r.:

Akcjonariusz: Radville Investments sp. z o.o.
Liczba akcji: 38 170 000
Liczba głosów: 38 170 000
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 87,67%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK Liczba akcji: 5 300 000
Liczba głosów: 5 300 000
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 12,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,32%

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 września 2018 r. wyniosła 43 536 037 i stanowiła 68,38% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63 670 000.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-09-28 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-09-28 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu