Raport bieżący nr 15/2016
Data sporządzenia 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Uchwały

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu