Raport bieżący nr 15/2018
Data sporządzenia 2018-10-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2018 r., Pan Rafał Szczepkowski złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, w następstwie zawarcia przez Pana Rafała Szczepkowskiego w dn. 8 października 2018 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z Harper Hygienics S.A. z dnia 20 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu