Raport bieżący nr 16/2016
Data sporządzenia 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób oraz podjęło uchwały o powołaniu następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółk

  1. Andrzej Kacperski, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  2. Adam Pieniacki, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki,
  3. Piotr Kaczmarek, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Treść uchwał dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wyboru zawiera raport bieżący Spółki nr 15/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Andrzej Kacperski - CV
Andrzej Kacperski - Oświadczenie

Adam Pieniacki - CV
Adam Pieniacki - Oświadczenie

Piotr Kaczmarek - CV
Piotr Kaczmarek - Oświadczenie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu