Raport bieżący nr 16/2017
Data sporządzenia 2017-03-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Radville Investments Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: RADVILLE) oraz SIA „ICOTTON” z siedzibą w Liepāja, Łotwa (dalej: ICOTTON), którego podstawą jest art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) (dalej: Ustawa o Ofercie Publicznej) (dalej: Zawiadomienie), o zmianie (dalej: Zmiana) dotychczas posiadanego bezpośrednio przez RADVILLE oraz ICOTTON udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: WZA).

Zgodnie z Zawiadomieniem:

  1. Zmiana nastąpiła w wyniku nabycia przez ICOTTON w dniu 15.03.2017r. wszystkich 267.290 udziałów w Radville spółce w 100% zależnej od Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia (adres: 19-20 City Quay, Dublin 2), wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Biuro Rejestru Handlowego pod numerem 381923 („CECH”), posiadającej bezpośrednio 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji Harper Hygienics, co stanowi 59,95% ogólnej liczby głosów na WZA.
  2. Przed Zmianą, ICOTTON nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji ani głosów w Harper Hygienics.
  3. W wyniku zmiany ICOTTON posiada pośrednio 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Harper Hygienics co stanowi 59,95% udziale w kapitale zakładowym Harper Hygienics, reprezentujących 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 59,95% ogólnej liczby głosów na WZA. ICOTTON nie posiada pośrednio żadnych akcji Harper Hygienics.
  4. Zmiana polegająca na nabyciu przez ICOTTON wszystkich udziałów Radville (podmiotu zależnego od CECH), oznacza, że doszło jednocześnie do pośredniego zbycia akcji Harper Hygienics przez CECH oraz pośredniego nabycia akcji Harper Hygienics przez ICOTTON.
  5. Nie występują inne podmioty zależne od ICOTTON, posiadające akcje Harper Hygienics.
  6. ICOTTON informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
  7. Nie zachodzi konieczność stosowania wymogów z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej, gdyż w posiadaniu ICOTTON nie znajdują się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, tj. takie, które (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Harper Hygienics, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Harper Hygienics, lub (ii) odnoszą się do akcji Harper Hygienics w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
  8. Nie zachodzi konieczność stosowania wymogów z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej, gdyż w posiadaniu ICOTTON nie znajdują się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, tj. takie, które (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Harper Hygienics, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Harper Hygienics, lub (ii) odnoszą się do akcji Harper Hygienics w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
  9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej, przysługujących ICOTTON w rezultacie Zmiany wynosi 38.170.000 głosów, co stanowi 59,95% ogólnej liczby głosów.

 

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-15 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-15 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu