Raport bieżący nr 16/2018 
Data sporządzenia 2018-10-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 8 października 2018 r., powołała Pana Adama Pieniackiego w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 8 października 2018 r.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z ww. powołaniem, Spółka informuje o złożeniu w dniu 08.10.2018 r. rezygnacji Pana Adama Pieniackiego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 4) i 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Adam Pieniacki CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-10-08 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu