Raport bieżący nr 16/2019 
Data sporządzenia 2019-12-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej

Temat

Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała oświadczenie Radosława Marka Mrowińskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 grudnia 2019 roku. W treści w/w oświadczenia nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna

Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018, poz. 757 tj.).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-12-10 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-12-10Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2019-12-10 Andrzej Kowalski Członek Zarządu