Raport bieżący nr 16/2020
Data sporządzenia 2020-08-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: "Kredytodawca") z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytodawcą:

  1. aneks nr 11 z dnia 31.07.2020 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 28 stycznia 2021 r.

  2. aneks nr 11 z dnia 31.07.2020 r. do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową, został przedłużony do dnia 29 stycznia 2021 r.Dodatkowo Emitent informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r., otrzymał od Kredytodawcy potwierdzenie uruchomienia finansowania wynikającego z treści aneksów, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-08-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-08-03Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-08-03Andrzej Kowalski Członek Zarządu